Försäkringsvillkor utlandsstationerade (UVAplus) 2020

UVA-försäkringen gäller för anställda och medföljande familjemedlemmar vid utlandstjänstgöring. Villkoren gäller från och med 2020-07-01.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-07-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 13

1 Tecknande, omfattning, och självrisk

1.1 Vilken försäkring kan tecknas?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd för planerad sjukvård vid utlandsstationering enligt UVA - Avtal om utlandstjänstgöring.

1.2 Vem gäller försäkringen för och när gäller den?

Försäkringen omfattar samtliga av myndighetens utlandsstationerade arbetstagare som är anställda enligt UVA och samtliga medföljande familjemedlemmar till en sådan arbetstagare.

Försäkringen gäller i hela världen utom i Sverige. Den gäller dock för sjukdomstillstånd som debuterat i Sverige. Försäkringen täcker enbart kostnader som uppkommit så länge arbetstagaren omfattas av avtal om utlandstjänstgöring.

Försäkringen gäller under tjänstgöringstiden, från tillträde i stationeringslandet till dess att återresan till Sverige påbörjas.

Före tjänstgöringstidens början

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. inflyttning i bostad vistas i stationeringslandet i högst två veckor före tjänstgöringstidens början.

Efter tjänstgöringstidens slut

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. avveckling av bostad och flytt vistas i stationeringslandet i högst två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

Skolgång

Försäkringen omfattar arbetstagaren, medföljande barn och familjemedlem som på grund av skolgång vistas i stationeringslandet före arbetstagaren har tillträtt sin tjänst.

Försäkringen omfattar medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbildningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan hade haft avgifter). Försäkringen gäller dock längst till dess barnet fyller 21 år.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Planerad sjukvård

Genom UVAplus-försäkringen hanteras endast sådan planerad medicinsk vård och behandling som överensstämmer med riktlinjerna inom det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdsystemet i Region Stockholm.

Kostnader för vård i Sverige eller andra kostnader som uppkommer i samband med vård i Sverige ersätts inte. Med andra kostnader avses bland annat kostnader för logi och resor.

Planerad vård ska i största möjliga mån genomföras i Sverige i samband med semesterhemresa eller tjänsteresa.

I de fall den planerade vården inte kan genomföras i Sverige kan Kammarkollegiet, efter skriftligt förhandsbesked, godkänna nödvändiga och skäliga kostnader för vård i stationeringslandet. Förutsättningen för att sådan vård ska kunna godkännas är att:

 • Den totala kostnaden för vården understiger 100 000 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den första kontakten med vårdgivare för den aktuella åkomman/diagnosen.

 • UD-Sida Läkarmottagning tillstyrker att vården kan/bör genomföras på plats i stationeringslandet.

För nedan angiven planerad vård som överensstämmer med riktlinjerna inom Region Stockholm finns inget krav på förhandsbesked:

 • Besök på barnavårdscentral för barn upp till och med fyra år.

 • Vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

 • Planerad vård samt läkemedel och hjälpmedel där kostnaden understiger 5 000 SEK per diagnos.

 • Fysioterapi-, naprapat- samt kiropraktorbehandlingar vid max fem tillfällen.

I de fall UD-Sida Läkarmottagning rekommenderar att den försäkrade ska till Sverige för vård, men vården inte kan anstå till nästa planerade semesterhemresa, kan försäkringen ersätta en resa till Sverige för erhållande av vård, se vidare under moment 2.5 – Sjukhemresa och resekostnader. Detsamma gäller när vårdkostnaden för den aktuella åkomman/diagnosen beräknas överstiga 100 000 SEK per tolvmånadersperiod. Kontakta Kammarkollegiet för förhandsbesked vid behov av sjukhemresa.

2.1.1 Vård i tredje land

I de fall UD-Sida Läkarmottagning anger att vården inte bör genomföras i stationeringslandet p.g.a. landets vårdstandard kan Kammarkollegiet, efter skriftligt förhandsbesked, godkänna kostnader för vård i tredje land. Förutsättningen för att sådan vård ska kunna godkännas är att:

 • Den totala kostnaden för vården understiger 100 000 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den första kontakten med vårdgivare i för den aktuella åkomman/diagnosen. I det totala beloppet ska kostnad för eventuell resa och logi inräknas.

 • Om vården i tredje land kan genomföras i samband med en tjänsteresa eller annan resa så ersätter inte Kammarkollegiet resekostnaderna.

2.1.2 Föreskrift

Vid ett kroniskt medicinskt tillstånd, där behov av regelbunden vård eller kontroll finns, ska UD-Sida Läkarmottagning kontaktas inför utlandsstationeringen för en diskussion om hur vården bäst kan planeras/genomföras. Om det blir aktuellt med planerad vård i stationeringslandet, alternativt tredje land, ska Kammarkollegiet kontaktas för ett förhandsbesked. Om den kroniska sjukdomen uppstår under tiden för stationering ska UD-Sida Läkarmottagning och Kammarkollegiet kontaktas så snart man har kännedom om det förväntade vårdbehovet.

Vid ett kroniskt medicinskt tillstånd där Kammarkollegiet har lämnat ett förhandsbesked för vården, hanteras endast kostnader upp till 100 000 SEK av Kammarkollegiet. Om kostnaden överstiger detta belopp ska kontakt tas med arbetsgivaren.

2.1.3 Anmärkning

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med länder i EU/EES samt konventionsländerna. I dessa länder ska den allmänna vården utnyttjas. I de EU/EES länder där det är möjligt att skriva in sig i den lokala försäkringskassan ska inskrivning göras. Om inskrivning är möjlig men ändå inte har gjorts ersätts inga sjukvårdskostnader genom försäkringen.

2.1.4 Begränsningar

Hälsokontroll ersätts endast för barn upp till och med fyra år.

Medicinska rutinkontroller ersätts inte med undantag för mammografi och gynekologisk cellprovskontroll.

Fysioterapi-, kiropraktorbehandling- och naprapatbehandling ersätts för högst fem behandlingar, såvida inte Kammarkollegiet i förväg skriftligen godkänt ytterligare behandlingar.

Psykologbehandling ersätts i enlighet med Region Stockholm under förutsättning att skriftligt godkännande har inhämtats av Kammarkollegiet.

Synundersökning ersätts inte.

Glasögon ersätts inte.

Vaccinationskostnader ersätts inte, förutom kostnader för vaccination som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet eller kostnader för vaccination eller annan förebyggande åtgärd som ordinerats av UD-Sida Läkarmottagning mot sjukdom i stationeringslandet.

Behandling för alkohol- eller annat missbruk omfattas inte av försäkringen.

Enskilt/halvenskilt rum på sjukhus ersätts inte såvida det inte bedöms som medicinskt nödvändigt och är i förväg godkänt av Falck Global Assistance.

Utredning och/eller behandling för barnlöshet (t.ex. IVF-behandling eller annan hormonbehandling) och behandling av följdtillstånd efter sådan behandling omfattas inte av försäkringen.

Plastik- och kosmetisk kirurgi och liknande åtgärder ersätts inte såvida åtgärden inte är medicinskt indicerad och i förväg skriftligen godkänd av Kammarkollegiet.

Sjukvård i livets slutskede eller hemtransport för vård i livets slutskede omfattas inte av försäkringen.

2.2 Planerad tandvård för barn

Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga kostnader för medföljande barns planerade tandvård motsvarande den tandvård som är avgiftsfri i Sverige.

Om fullgod tandvård jämförbar med den allmänna svenska tandvården enligt riktlinjerna i Region Stockholm kan erhållas i stationeringslandet ersätts i första hand kostnader för sådan tandvård.

Vid behov av tandreglering ska den försäkrades vårdnadshavare i förväg kontakta Kammarkollegiet och få kostnaderna skriftligen godkända.

Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga kostnader för tandvård i tredje land samt i förekommande fall kostnader för resor och logi för den försäkrade och medföljande vuxen till tredje land. Resor och logi ersätts sammanlagt med högst

50 000 SEK per tolvmånadersperiod. Vid behov av tandvård i tredje land ska den försäkrades vårdnadshavare i förväg kontakta Kammarkollegiet och få kostnaderna skriftligen godkända.

Övriga kostnader som kan uppkomma med anledning av tandvården ersätts inte.

2.2.1 Begränsning

Planerad tandvård för vuxna omfattas inte av försäkringen. Planerad tandvård kan vara en tand förses med en permanent krona, tandreglering eller en implantatbehandling.

2.3 Mödravård och förlossning

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för mödravård och förlossning som överensstämmer med, eller är likvärdig med, riktlinjerna inom det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet inom Region Stockholm.

Vid graviditet betalas nödvändiga och skäliga kostnader för mödravård och förlossning.

Förlossning ska i första hand ske i Sverige. Försäkringen kan då ersätta skälig kostnad för resa till Sverige inför förlossningen samt därefter för resa tillbaka till stationeringsorten. Kostnader under vistelse i Sverige ersätts inte. Försäkringen ersätter även merkostnader för medföljande familjemedlemmars tur- och returresa till Sverige i samband med förlossningen.

2.3.1 Föreskrift

Den som blir gravid ska på ett tidigt stadium kontakta Kammarkollegiet för beslut om mödravård, läkare och/eller förlossningsklinik. I samband med att Kammarkollegiet mottar en anmälan om graviditet skickas mer detaljerad information ut till den gravida.

Den som planerar att flyga till Sverige för att föda sitt barn måste själv kontrollera med flygbolaget vilka regler bolaget har för gravida passagerare. Det finns enligt IATA:s regler en senaste tidsgräns för flygning, men många bolag kräver för flygning efter vecka 28 (27+6) också ett nyligen utfärdat läkarintyg. Kostnader som uppkommer p.g.a. att kvinnan inte följt flygbolagets regler omfattas inte av försäkringen.

2.4 Läkemedel och hjälpmedel

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkemedel som genom recept eller därmed jämförlig handling har förskrivits av läkare, eller tagits upp på räkning från sjukhus vid sjukdom.

Vid kronisk sjukdom ska läkemedel och hjälpmedel i första hand införskaffas i Sverige. Kontakta UD-Sida Läkarmottagning i god tid inför din utlandsstationering, eller när behovet uppstår, för din medicinering. 

Nödvändiga och skäliga kostnader för förbandsmaterial, kryckor och andra för behandlingen eller tillståndet erforderliga hjälpmedel ersätts.

Vid inköp av läkemedel och hjälpmedel över 5 000 SEK per diagnos ska Kammarkollegiet kontaktas för ett förhandsbesked. 

Hjälpmedel och förskrivning av läkemedel ska överensstämma med, eller vara likvärdig med, riktlinjerna inom det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet inom Region Stockholm.

2.4.1 Begränsningar

Vaccinationskostnader ersätts inte, förutom kostnader för vaccination som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet eller kostnader för vaccination eller annan förebyggande åtgärd som ordinerats av UD-Sida Läkarmottagning mot sjukdom i stationeringslandet.

Kostnader för läkemedel och hjälpmedel i Sverige ersätts inte.

2.5 Sjukhemresa och resekostnader

Försäkringen kan ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för tur- och returresa till Sverige för erhållande av sjukvård, förutsatt att UD-Sidas konsultationsläkare intygat att vården inte kunnat anstå till semesterhemresa, kurir- eller hardshipresa. Vid sjukhemresa krävs skriftligt förhandsbesked från Kammarkollegiet. Resor för vård i Sverige ersätts för högst 3 resor per tolvmånadersperiod. Perioden startar vid första sjukhemresan.

Efter förhandsbesked från Kammarkollegiet kan försäkringen ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för tur- och returresa till tredje land för erhållande av sjukvård under förutsättning att kostnaderna för sjukvården ersätts. Skälig kostnad för övernattning som föranleds av sjukvård i tredje land kan ersättas.

Resor till och från flygplatsen utomlands ersätts om de företas med allmänna kommunikationsmedel.

Kostnader för en följeslagares resa kan ersättas då läkare i Sverige intygar att patienten behöver ha en anhörig med till sjukhuset. För barn under 18 år ersätts kostnaden för en medföljande förälder.

För ensamstående förälder ersätts även kostnaden för medföljande barn/syskons resa om det inte finns annan barntillsyn tillgänglig på stationeringsorten och om barnet/syskonet är under 18 år.

2.5.1 Begränsning

Kostnader under vistelsen i Sverige ersätts inte.

3 Ansökan om ersättning

Blankett för ansökan finns på www.kammarkollegiet.se.

En ansökan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

 • Upplysa Kammarkollegiet om annan försäkring gäller för samma händelse.

 • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar, i läsbar form, som kollegiet behöver för att reglera ansökan.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i UVAplus-försäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Denna försäkring ersätter kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom personskadeavtal (PSA eller TFA), socialförsäkringsbalken eller annan lag eller försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

I försäkringen tillämpas de definitioner som anges i UVA - Avtal om utlandstjänstgöring samt de definitioner som anges nedan.

5.1 Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

5.2 Ensamstående förälder

En förälder med ensam vårdnad eller delad vårdnad men där barnet stadigvarande är boende hos den ena (utsände) föräldern.

5.3 Familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet

Med familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet avses maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren eller medföljande make/maka/sambo har försörjningsplikt.

5.4 Kroniskt medicinskt tillstånd

Långvarigt medicinskt tillstånd eller sjukdom där vård och/eller behandling är planerad. Även kroniska tillstånd kan försämras och akutiseras och den erforderliga behandlingen blir då akut.

5.5 Läkemedel

Produkt avsedd för behandling av specifikt medicinskt tillstånd, föreskriven av läkare i enlighet med svensk medicinsk praxis.

5.6 Medföljande familjemedlemmar

Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren eller medföljande make/maka/sambo har försörjningsplikt. Som medföljande familjemedlem räknas bara den som stadigvarande vistas på stationeringsorten.

5.7 Planerad vård

Utredning och/eller behandling som inte är medicinskt akut. Planerad vård kan vara

 • sluten vård – sjukvård vid vilken patienten är intagen på sjukhus

 • dagsjukvård – en form av sjukhusvård där patienten får vistas hemma under natten

 • öppenvård (poliklinisk vård) – utredning och/eller behandling utan att patienten läggs in på sjukhus. Detta omfattar vård dels vid sjukhusmottagning, dels vid vårdcentraler, läkarhus, privatpraktiker, eller liknande.

5.8 Sambo

Med sambo avses den person som arbetsgivaren i förväg har godkänt som sammanboende på stationeringsorten.

Gå till innehållsförteckning