Försäkringsvillkor Student UT 2015

Student UT kan tecknas som samlingsförsäkring för utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. Försäkringen kan även tecknas som enskild föräkring direkt på vår hemsida för en student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands. Villkoren gäller till och med 2017-12-31.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller: 2015-01-01--2017-12-31

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 25

 

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, praktikplats, företag eller organisation.

Med ”antagen” menas här registrerad i LADOK eller motsvarande system.

Studierna eller praktiken utomlands ska tillgodoräknas (ge högskolepoäng) i den utbildning som studenten är antagen till och bedriver i Sverige.

1.1.2 Enskild försäkring

Ett universitet, en högskola eller annan myndighet kan teckna denna försäkring för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1.1.

 I beställningen ska då anges:

 • studentens namn och personnummer eller födelsedatum

 • den önskade försäkringstiden samt

 • fakturaadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan Sverige och utbildningslandet, dygnet runt i utbildningslandet under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.

Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

En enskild försäkring gäller dygnet runt i hela världen under den avtalade försäkringstiden.

1.3 Försäkringsbevis

Kammarkollegiet tillhandahåller ett underlag för personligt försäkringsbevis i form av ett kort. Universitetet eller högskolan utfärdar beviset för den som kommer att omfattas av samlingsförsäkringen enligt 1.1.1. Vid tecknande av enskild försäkring enligt 1.1.2  utfärdas beviset av Kammarkollegiet. Detta kort har ingen betalfunktion. Den försäkrade får betala kostnaden själv eller kontakta Falck Global Assistance.

1.4 Definitioner

1.4.1 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

1.4.2 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

1.4.3 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas av ett svenskt lärosäte ingår i utbildningstiden.

1.4.4 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

1.4.5 Anhörig

• Make

• Registrerad partner

• Sambo som är folkbokförd på samma adress som resenären

• Barn

• Barnbarn

• Syskon

• Föräldrar

• Mor- och farföräldrar

• Svärföräldrar1

• Svärdotter och svärson2

• Styvmor och styvfar3

 

1) Föräldrar till make, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.

2) Barns make eller registrerad partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.

3) Förälders make eller registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

1.4.6 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.4.7 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.4.8 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Andra överbelastnings- eller förslitningsskador samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

1.4.9 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

1.4.10 Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under tiden försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar. Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppet omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

1.4.11 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en fungerande tuggyta. Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

1.4.12 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig, lånar av en privatperson eller köper på resan för privat bruk.

1.5 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.6 Egendomsskydd där självrisken är SEK 1 500.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8-18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

2.1.1 Föreskrift

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller av annan aktiv skadehjälp ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.1.2 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägseller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring. Detsamma gäller ersättning enligt förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Det finns ingen beloppsgräns när det gäller försäkringsersättning för akut vård eller tandvård.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). Försäkringen kan då ersätta kostnader i mer än 90 dagar. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård vid förlossning ersätts både för modern och för barnet. Detsamma gäller vårdkostnader efter förlossning i högst 90 dagar.

Försäkringen täcker kostnader för abort i utbildningslandet. Får abort inte utföras i utbildningslandet ska kontakt tas med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Försäkringen ersätter styrkta telefonkostnader till Kammarkollegiet samt Falck Global Assistance.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon reste utomlands. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen utomlands täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, outnyttjade biljetter m.m. Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta, ersätts inte som akut sjukvård.

Ersättning utges inte för vård hos kiropraktor, naprapat, sjukgymnast eller annan vårdgivare utanför den allmänna sjukvården. Kiropraktisk behandling eller sjukgymnastik ersätts dock under förutsättning att den föreskrivs av behörig läkare.

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.2.2 Föreskrift

Sverige har för närvarande avtal om sjukförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU/EES och Schweiz, samt med några konventionsländer.

Om den försäkrade ska resa till ett sådant land ska han/hon ha med sig ett intyg/kort (EU-kort) från Försäkringskassan som visar att den försäkrade tillhör denna, så att han/hon säkert kan få sjukvård enligt avtalen d.v.s. utan annan kostnad än eventuell patientavgift. Intyget/kortet ger den försäkrade rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner som sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel mm som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet.

Har den försäkrade betalat hela vårdkostnaden, och är berättigad till återbetalning av en del eller hela kostnaden, har han/hon möjlighet att ansöka om återbetalning hos Försäkringskassan. Originalkvitton och faktura i original ska alltid bifogas ansökan till Försäkringskassan. Ansökan prövas av Försäkringskassan som beslutar om återbetalning. Den försäkrade ska inhämta Försäkringskassans beslut innan Kammarkollegiet prövar frågan om ersättning för akut sjuk- och tandvård. Försäkringskassans beslut ska bifogas skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skadehjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), ska kontakt tas med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

Falck Global Assistance kan kontaktas dygnet runt.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för resa eller transport till Sverige av den försäkrade på grund av att han/hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden. Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare på plats tillsammans med läkare från Falck Global Assistance.

Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance ersätts inte.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit, om kostnaden är densamma som en hemtransport till Sverige.

Vid behov av hemtransport ska alltid kontakt tas med Kammarkollegiet eller med:

Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749

Fax: +46 85 05 93 913

E-post: fga@se.falck.com

2.4 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades död, livshotande skada eller allvarliga sjukdom utomlands ersätts skäliga kostnader för högst två anhörigas resa vid ett tillfälle från hemorten och logi i samband med besöket. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Resan ska alltid i förväg godkännas av Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

2.4 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades död, livshotande skada eller allvarliga sjukdom utomlands ersätts skäliga kostnader för högst två anhörigas resa vid ett tillfälle från hemorten och logi i samband med besöket. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Resan ska alltid i förväg godkännas av Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

2.5 Avbrottsskydd

Vid avbrott i utlandsvistelsen p.g.a.

 • anhörigs allvarlig skada eller livshotande sjukdom,

 • anhörigs dödsfall,

 • omfattande egendomsskada som drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige,

 • omfattande utbrott av allvarlig smitta eller

 • krig, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet,

ersätts den försäkrades kostnad för ombokning av befintlig hemresebiljett eller annan merkostnad för hemresa till Sverige samt – i förekommande fall – skäliga kostnader för en ny utresa som företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen.

2.5.1 Föreskrift

Hemresan ska påbörjas minst 48 timmar före den ordinarie bokade hemresan. För att en ny utresa till utbildningslandet ska kunna ersättas så ska minst 14 dagar återstå av studietiden.

Om ny utresa inte ska företas inom den från början planerade tiden för utlandsvistelsen, ska utställda färdhandlingar för hemresan utnyttjas. Vid behov ska ombokning ske.

Försäkringen täcker högst två hemresor per anhörig. Anhörigs allvarliga skada eller livshotande sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Med hemresa till Sverige avses resan till hemorten (där den försäkrade är folkbokförd). Andra utgifter för resa till den anhörige/begravningen/sjukhuset, som är på en annan ort, ersätts inte.

Försäkringen gäller även för hemresa till begravning av anhörig som avlider före utresan till utbildningslandet.

2.6 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst SEK 20 000 per skadetillfälle. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden. Självrisken är SEK 1 500 per skadetillfälle.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst SEK 10 000,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst SEK 5 000 och

 • kontanter högst SEK 3 000.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • antikviteter och konstverk, fick- och armbandsur samt

 • kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, handdatorer, högtalaranläggningar, tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Följdskada p.g.a. förlust av egendom, t.ex. kostnad för telefonsamtal, resor, låsbyte, taxiresor, mat eller logi.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

2.6.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.6.2 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om anmälan enligt följande: Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.6.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte polisanmält eller försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök, i hotellobby eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.6.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan.

Originalkvitto på den förlorade eller förstörda egendomen ska alltid skickas in till Kammarkollegiet.

Egendomen ersätts på följande sätt med avdrag för självrisk med SEK 1 500:

A. Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

B. Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

C. För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset.

D. För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med 70 %.

E. Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock SEK 10 000.

 

 

Ålder

 

 

 

 

 

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

CD, DVD-skivor, DVD-filmer,tv-spel

100

50

50

50

40

30

Kameror

100

75

65

50

40

30

Radio, stereo, TV

100

75

65

50

40

30

DVD-spelare

100

75

65

50

40

30

GPS

100

60

55

40

30

20

Mobiltelefoner

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Teknisk utrustning inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst SEK 2 000. Kvitto eller kontoutdrag som visar köpet ska alltid bifogas skadeanmälan.

2.7 Resgodsförsening

Vid mer än 8 timmars försening av inskrivet resgods vid utresa från Sverige, ersätts hygienartiklar och kläder med högst SEK 1 500. Denna kostnad ska styrkas med originalkvitto.

2.7.1 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.8 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till SEK 10 000 i lämplig valuta överföras från:

Falck Global AssistanceTel: +46 85 87 71 749Fax: +46 85 05 93 913E-post: fga@se.falck.com

2.8.1 Anmärkning

En utbetalning från Falck Global Assistance är inte att anse som skadeersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeersättningen. I förekommande fall är den försäkrade således skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet.

2.9 Kris och katastrofskydd

Om den försäkrade befinner sig i ett land drabbat av naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter på grund av dessa omständigheter tvingas förlänga sin restid eller ändra sin boendeform kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för inrikes resor för att förflytta sig till ett säkrare område, kost och logi.

Ersättning kan lämnas med högst SEK 5 000. Kostnaden ska styrkas med originalkvitto.

Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med överfall, hot, svår sjukdom, olycka eller naturkatastrof i utbildningslandet kan försäkringen ersätta fem behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Vid överfall eller olycksfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. För ytterligare ersättning vid överfall se 2.1.

2.10 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

2. förhandla med motparten,

3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

4. Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst SEK 10 000 000.

Försäkringen gäller inte följande:

1. skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan, 

2. skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

3. Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.10.1 Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Skyddet omfattar även skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

2.10.2 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.11 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga SEK 15 000.

Högsta ersättningsbelopp är SEK 200 000.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

2. lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,

3. om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

4. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

5. om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt,

3.1 Föreskrift

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Student UT eller Kammarkollegiet.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod för en samlingsförsäkring är om inget annat avtalats tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före periodens utgång, förlängs försäkringen med en ny period. En enskild försäkring kan sägas upp av myndigheten under försäkringstiden med omedelbar verkan.

4.5 Återbetalning av premie

Har en enskild försäkring sagts upp av myndigheten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under SEK 200 återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t.ex. av antalet försäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

4.6 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst SEK 10 000.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

70 % av premien jämförs med skadekostnaden,

är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 %,

är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 % av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

4.7 Verification of insurance policy benefits for Student OUT

The insurance covers in/outpatient emergency medical and dental care, repatriation of remains and expenses associated with medical evacuation.

Pre-existing conditions are covered in case of emergency and non-elective care.

There is no limitation in amount regarding medical care, dental care, repatriation and medical evacuation.

 • There is no deductible to the insurance regarding medical care, dental care, repatriation of remains, expenses associated with medical evacuation, emergency mental health care, in/out patient.

 • The insurance covers inpatient and outpatient care for mental illness.

 • The insurance covers inpatient and outpatient emergency care for alcoholism and substance abuse.

 • The insurance covers drugs on prescription.

 • What is emergency care? Kammarkollegiet defines emergency care as follows: medical/dental care needed for an illness that occures during the stay abroad and medical/dental care needed as soon as possible. The insurance covers also emergency medical treatment for an student with a chronic illness that deteriorates during their stay abroad.

The insurance Student OUT is backed by the full faith and credit of the Swedish government.

Kammarkollegiet cooperate with Falck Global Assistance in case of emergency for our policyholders. Falck Global Assistance cooperate in turn with UnitedHelathcare Global when assistance is needed in the US or Canada. Falck Global Assistance and UnitedHealthcare Global  can set a payment guarantee to the hospital if needed, and the hospital can send the invoice to Falck Global Assistance. Contact information to Falck Global Assistance: Phone: +46 8 587 717 49 E-mail: fga@se.falck.comContact information to UnitedHealthcare Global PO Box 740372 Atlanta, GA 30374-0372 Electronic Claims Submission:  Payer ID  87726 Tel:+1-855-720-7366

Händelse/Skada

Vad ska den försäkrade göra?

Akut sjuk- och tandvård

Vid behov av att uppsöka läkare eller tandläkare vid akut sjukdom/tandvård så kan den försäkrade:

Inläggning på sjukhus

Skulle en akut sjukdom, akut skada eller ett olycksfall kräva inläggning på sjukhus ska kontakt tas med Falck Global Assistance.

Hemtransport

Om den försäkrade vill åka hem på grund av sjukdom eller olycka skall alltid kontakt tas med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet innan hemresan påbörjas.

Personskadeskydd/överfall

Om den försäkrade råkar ut för en olycka ska alltid en skadeanmälan skickas in till Kammarkollegiet. Vid överfall ska också en polisanmälan skickas med.  I behov av läkarvård se punkten: Akut sjuk- eller tandvård. 

Avbrottsskydd

Vid avbrott i utlandsvistelsen på grund av anhörigs livshotande sjukdom eller allvarliga skada, anhörigs dödsfall, omfattande egendomsskada hemma i Sverige, krig, krigsliknande oroligheter, naturkatastrof eller risk för omfattande allvarlig smitta i utbildningslandet ersätts merkostnader för hemresa och ev. ny utresa till utbildningslandet. Spara alla kvitton på biljetter och skicka in en skadeanmälan samt kvitton till Kammarkollegiet, eller kontakta Falck Global Assistance.

Skada på eller förlust av privat egendom

Vid skada på egendom ersätts i första hand reparationskostnader. Kontakta då en reparatör och spara alla kvitton. Skicka sedan in kvitton i original på reparationen samt en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Om det inte går att reparera skadan eller vid stöld så ska en skadeanmälan skickas in till Kammarkollegiet inom 3 år från och med skadedagen. Skicka med kvitton i original på den stulna egendomen samt en polisanmälan. Vid skada på eller förlust av egendom under transport så ska skadan eller förlusten anmälas till transportföretaget.

Ansvarsskydd

Om den försäkrade krävs på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

Rättsskydd

Om den försäkrade kräver någon annan på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet. 

 

Gå till innehållsförteckning