Handläggning, kontroll och uppföljning av statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer

Här får du reda på hur vi hanterar ansökan, handläggningen, kontrollen och uppföljningen av det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer. Du kan också läsa om vad du ska göra när det kommer till återbetalning av skulderna till resenärerna och återbetalning av lånet till oss.

Om vår handläggning av din ansökan

Vi påbörjar handläggningen av din ansökan efter att ansökningstiden löpt ut - den 1 mars 2021. Vi hanterar endast ansökningar som kommit in i tid.

Innan vi kan fatta beslut om din ansökan måste vi gå igenom samtliga ansökningar, för att kunna avgöra om de medel vi tilldelats för uppdraget kommer att räcka för att bevilja samtliga ansökta lånebelopp.

Vi kontaktar kontaktpersonen du skrivit in i ansökan så snart vi har ett beslut att lämna eller om ditt företag behöver komplettera ansökan. Vi kan komma att begära in yttrande från godkänd eller auktoriserad revisor för underlag som skickats med ansökan. Om vi begär in kompletteringar ska du skicka in dem till oss inom 20 dagar.

Senast den 30 juni kommer vi att ha tagit beslut om lånet beviljas eller avslås. Handläggningen kommer att påbörjas direkt efter att ansökningsperioden är slut. Vi räknar med att kunna göra de första utbetalningarna av researrangörslånen redan under mars 2021.

Skuldebrev

Efter att vi på Kammarkollegiet har fattat beslut om ditt företag beviljas lån upprättar vi ett skuldebrev som ska undertecknas av samtliga behöriga firmatecknare innan lånet kan utbetalas.

Återbetalning av skulder till resenärerna

Så snart du fått lånet beviljat och utbetalt ska du betala tillbaka skulden till resenärerna inom 30 dagar från utbetalningsdagen av lånet.

Kontroll och uppföljning

Vi kommer att genomföra kontroller för att säkra att ditt företag gör återbetalningar till resenärerna. Du ska då kunna styrka att ditt företag har återbetalat skulderna till de resenärer och paketresor som lånet baserats på.

Återbetalning av lånet, amortering och räntehantering

Amortering av lånebeloppet fram till lånets löptids slut är frivillig, med undantag för inkomna ersättningar för fordringar mot underleverantörer som är kopplade till de paketresor som ligger till grund för lånet. Amortering för aktuella ersättningar ska göras till oss på Kammarkollegiet efter utgången av varje kvartal (senast 15 dagar efter utgången av mars, juni, september och december) i den utsträckning som ersättningar har inkommit i samma period. Företaget ansvarar själva för att betala in amortering. Om amortering inte görs för aktuella ersättningar är det en grund för uppsägning av lånet.

Vid utgången av respektive kalenderår läggs upplupen ränta på lånebeloppet om betalning av ränta ej gjorts till oss på Kammarkollegiet.

Vid utgången av lånets löptid ska den då aktuella kapitalskulden återbetalas till oss inklusive aktuell upplupen ränta.

Aviseringar

Vid utgången av varje kalenderår kommer vi att avisera ditt företags aktuella skuld och för perioden aktuell upplupen ränta. Om behov finns för avisering vid annat tillfälle under året görs det efter begäran från ditt företag. Du kan i ansökan ange mottagare av våra aviseringar avseende lånet.